Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2023-2024

Mental-Work hanteert de volgende werkwijze en afspraken:

 • Een opdracht komt tot stand na aanvaarding van de aanmelding.
 • Wanneer er sprake is van zorg binnen de GBGGZ zal Mental-Work de nota’s ter vergoeding aanleveren aan de zorgverzekeraar. Wij zijn verplicht te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook zijn we verplicht uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Wij gaan hiermee om conform de AVG-wetgeving.
 • Middels een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist komen de gesprekken binnen de verzekerde zorg te vallen. Meer informatie over de tarieven, vergoedingen en de aanspraak op uw eigen risico zie onze website.
 • Afspraken kunnen telefonisch worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd, of niet wordt nagekomen, wordt 50 euro bij u in rekening gebracht. Ook wanneer er sprake is van ziekte of overmacht. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar.
 • Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, bent u in verzuim. De praktijk stuurt u dan twee herinneringen met een betalingstermijn. Indien u deze verzuimt zal een incassobureau worden ingeschakeld, waarvan de kosten aan u worden doorberekend. De praktijk behoudt zich het recht de behandeling te stoppen danwel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 • Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Mental-Work, dan zijn de voorwaarden van laatste geldend. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorafgaande niet af.
 • Informatie naar derden is alleen mogelijk na uw toestemming. Voor de bedrijfsarts is het belangrijk te weten dat de behandeling van start is gegaan en hoe deze verloopt. U dient hiertoe de akkoordverklaring te tekenen. Indien u hiertoe bezwaar heeft kunt u dit aan de behandelaar aangeven.
 • Psychologiepraktijk Mental-Work heeft een klachtenprocedure welke op de website te vinden is. Het uiten van een klacht ontslaat u niet van de betalingsverplichting.
 • De duur van een consult is 45 minuten. Bij uw zorgverzekeraar wordt per sessie 60 minuten in rekening gebracht. Hiertoe zijn algemene regels door de zorgverzekeraar opgesteld; 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd.
 • Cliënten die in crisis verkeren dienen contact op te nemen met de dienstdoende huisarts.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de behandelaar zal de zorg worden overgedragen aan een andere behandelaar binnen de praktijk.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt.
 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen praktijk en cliënt, is het Nederlands recht van toepassing.

Onze 3 kernactiviteiten

Behandeling en begeleiding bij ziekte
Preventie en coaching
Loopbaanbegeleiding
Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl